ISO 9001

ISO 14001

IATF 16949

ISO/IEC 27001

ISO 26000

OHSAS 18001

 Konsalting i obuka za sisteme upravljanja kvalitetom

ISO 9001:2015

Serija standarda ISO 9000 se sastoji od 3 standarda:

 • ISO 9000 – Sistemi upravljanja kvalitetom – Osnove i rečnik; u njemu su dati osnovni principi upravljanja kvalitetom, kao i definicije svih pojmova koji se koriste u ovoj oblasti.
 • ISO 9001 – Sistemi upravljanja kvalitetom – Zahtevi za sistem upravljanja kvalitetom; u njemu su dati zahtevi za sistem upravljanja kvalitetom isporučioca, viđeni očima kupca; ovaj standard predstavlja osnovu za sertifikaciju sistema upravljanja kvalitetom od strane nezavisnog sertifikacionog tela.
 • ISO 9004  – Sistemi upravljanja kvalitetom – Smernice za poboljšavanja performansi: u njemu su data objašnjenja i primeri kako postaviti sistem upravljanja kvalitetom da bude najefikasniji – fokus je na optimizaciji troškova; ovaj standard ima istu strukturu kao i standard ISO 9001:2008 i može da posluži kao osnova za samoocenjivanje, a po sveobuhvatnosti se približava kriterijumima za dodelu nagrada za kvalitet (TQM koncept).

Standard ISO 9001:2015:

 • Eksplicitan zahtev za razmišljanje zasnovano na riziku kao podrška i poboljšanje razumevanja i primene procesnog pristupa 
 • Manje propisanih zahteva 
 • Manji naglasak na dokumentaciji
 • Poboljšana primena za usluge
 • Zahtev da se definišu granice sistema upravljanja kvalitetom 
 • Povećan naglasak na kontekstu organizacije
 • Povećani zahtevi za vođstvom – Liderstvom
 • Veći naglasak na postizanje željenih rezultata za poboljšanje zadovoljstva kupaca

Organizacija treba da struktuira i dokumentuje sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa procesnim pristupom.

 

 

Koristi od standarda

Implementacija

 • Poboljšanje procesa pojavljuje se vec u toku procesa implementacije:
 • Problemi se trajno rešavaju - trajno otklanjanje nedostataka
 • Kvalitet svakodnevnog posla je generalno poboljšan
 • Komunikacija i saradnja u organizaciji se znatno poboljšava
 • Potrebe i ocekivanja kupaca se bolje razumeju
 • Premeštanje težišta sa provere kvaliteta krajnjeg proizvoda na upravljanje procesima
 • Sistematski pristup upravljanja svim poslovnim procesima

Zbog čega je certifikacija tako važna

Na osnovu ankete većeg broja organizacija dobijeni su odgovori (izvor MORI/SGS-ICS):

 • 85% uočava poboljšanu kontrolu poslovanja
 • 85% uočava povecano zadovoljstvo kupca
 • 65% kaže da je poboljšana sposobnost da se dobije posao
 • 60% uočava poboljšanu produktivnost
 • 60% je uočilo smanjenje troškova
 • 55% tvrdi da je sertifikacija poboljšala marketing
 • 50% uočava veće učešce na tržištu

Imate pitanja